ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnosti A PLAZMA a.s., IČO: 005 42 024, sídlem ​Lovosická 440/40, Střížkov, 190 00, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B 218 (dále „Společnost“):
 
 1. Úvodní informace

1.1. Společnost zpracovává osobní údaje svých klientů v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále „GDPR“) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále „zákon“), na základě oprávnění vyplývajících z GDPR nebo ze zákona je správcem těchto osobních údajů.
1.2. Klient není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Společnosti své osobní údaje, a proto poskytuje-li své osobní údaje Společnosti, činí tak zcela dobrovolně. Rozhodne-li se klient své osobní údaje neposkytnout, je Společnost oprávněna odmítnout poskytnutí služby či navázání smluvního vztahu.
1.3. Kontaktní údaje Společnosti ve věci zpracování osobních údajů klientů jsou:
•     e-mail: info@aplazma.cz 
•     telefon: 720 750 777

2.      Předmět a účel zpracování osobních údajů

2.1. Klient bere na vědomí, že Společnost shromažďuje, zpracovává a uchovává tyto jeho osobní údaje:
•     identifikační osobní údaje (např. jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, kontaktní údaje),
•     údaje o zdravotním stavu klienta,
•     osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi klientem a Společností došlo k poskytnutí služby či uzavření, případně neuzavření smlouvy.
2.2. Právním základem uvedeného zpracování je GDPR, případně zákon, jmenovitě: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
2.3. Pro marketingové účely společnosti A PLAZMA a.s..


3.      Způsob zpracování osobních údajů a doba jejich uložení

3.1. Osobní údaje klienta budou řádně, bezpečně a důvěrně uchovány v elektronické nebo listinné podobě za přijetí vhodných technických a organizačních opatření k zajištění zákonnosti takového zpracování.
3.2. Osobní údaje klienta budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro výkon práv a povinností Společnosti, případně po dobu konkrétně určenou příslušným právním předpisem.
3.3. Po uplynutí doby uložení osobních údajů, případně pokud bude Společnost klientem požádána o jejich výmaz a žádosti klienta bude vyhověno, budou osobní údaje klienta vymazány.

4.      Zpřístupnění osobních údajů třetím osobám a předávání osobních údajů do zemí mimo EU/EHP

4.1. Klient bere na vědomí, že je Společnost oprávněna jeho osobní údaje v případě nutnosti zpřístupnit třetím osobám, se kterými spolupracuje v rámci poskytování svých služeb (zpracovatelé). V případě, že dojde k takovému zpřístupnění, bude zajištěna shodná úroveň ochrany osobních údajů klienta jako v případě zpracování Společností.
4.2. K předávání osobních údajů klientů do zemí mimo EU/EHP nedochází.

5.      Práva klienta

5.1. Klient má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo:
•     požadovat od Společnosti přístup k osobním údajům, tj. získat od Společnosti potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se ho týkají, a je-li tomu tak, má klient právo získat přístup k těmto osobním údajům a na další informace v zákonném rozsahu;
•         na opravu svých nesprávných osobních údajů resp. na doplnění neúplných osobních údajů;
•     na výmaz svých osobních údajů, pokud byly splněny zákonné podmínky, např. pokud osobní údaje již nejsou potřeba k účelům, pro něž byly získány nebo se jinak zpracovávaly;
•     na omezení zpracování osobních údajů Společností, jsou-li splněny zákonné podmínky;
•     na přenositelnost údajů, tj. na získání osobních údajů, které se jej týkají a které Společnosti poskytl, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
•     vznést kdykoli námitku z důvodů jeho konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a jež je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
•     podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
5.2. V případě, že má klient zájem uplatnit kterékoliv z výše uvedených práv, kontaktuje Společnost na e-mailové adrese info@aplazma.cz nebo na telefonním čísle 720 750 777. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 14.3.2022.